Casini Online Terpercaya Situs Slot Gacor http://api.xxl.ops.oneytrust.com/ Maxwin Slot https://baji-live.powerappsportals.com/ http://baji999.nexthub.pwc.com Kreditgratis Situs Slot Online Live Casino Slot777 Rebahin Slotmania88 https://situs-slot88.sinonjs.org Slot Gacor 2023 http://help.bricksite.net
Provozování ponorných elektrických čerpadel BCPE | Promelectro

Provozování ponorných elektrických čerpadel BCPE

Odstředivé ponorné vícestupňové domácí čerpadlo BCPE „Vodoley“, dále jen „elektrické čerpadlo“, je určeno k zásobování domácnosti vodou z vrtu, může se používat také k čerpání vody ze studní, nádrží a otevřených nádrží pro zavlažování zahrad.

Teplota podávané vody by neměla přesáhnout 35°С.

Oddělenákrabice s kondenzátorem elektrického čerpadla je určena pro použití v místnosti nebo pod přístřeškem.

Podle stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem elektrické čerpadlo odpovídá třídě І DSTU IEC60335-2-41 (s uzemňovacím kontaktem ve vidlici).

Podle stupně ochrany proti vlhkosti, elektrické čerpadlo je ponorným dle DSTU IEC60335-2-41 IP68 a musí pracovat zcela ponořené ve vodě, vzdálenost ode dna vrtu do čerpadla má byt ne méně než 0,4 m.

První zapnutí provádět 5-10 min po úplném ponoření elektrického čerpadla do vody.

Není povoleno čerpání kontaminovaných, alkalických, kyselých kapalin a roztoků. Voda nesmí obsahovat písek a jiné viditelné mechanické nečistoty. Mineralizace vody nesmí přesáhnout 1500 g/m3.

Životnost 10 let, minimální doba provozu 10 000hodin.

Při krátkodobých přestávkách v práci, se doporučuje ponechat čerpadlo ponořeným ve vodě.

Pokud dojde k poruše, použijte metody oprav, uvedené v tabulce:

Možnézávady Pravděpodobná příčina Způsob odstranění
Elektrické čerpadlo se nespustí V sítí není napětí.
V sítí je nízké napětí. Dosáhnout stabilního napětí, nainstalovat autotransformátor, stabilizátor
Elektrické čerpadlo je ucpané pískem. Zvednout elektrické čerpadlo, propláchnout čistou vodou
Snížení podání elektrického čerpadla Porucha upevnění nebo prasknutí potrubí. Vytáhnout elektrické čerpadlo, zkontrolovat nepoškozenost a upevnění potrubí. Poruchy odstranit.
Ucpané otvory ve filtru. Vytáhnout elektrické čerpadlo, vyčistit otvory filtru (víz bod.8)
Velký pokles napětí v sítí. Zajistit napětí při zapnutém elektrickém čerpadle 230 ± 23 V (víz bod 7)
Po krátkodobém provozu se spustí chránicí zařízení Porucha upevnění nebo prasknutí potrubí. Vytáhnout elektrické čerpadlo, zkontrolovat nepoškozenost a upevnění potrubí. Poruchy odstranit.
Ucpané filtrační otvory Zvednout elektrické čerpadlo, vyčistit filtrační otvory (víz. bod 7)

Při používání elektrického čerpadla se musí dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

  • Přísně zakázána instalace,údržba,demontáž elektrického čerpadla pod napětím.
  • Přísně zakázán provoz elektrického čerpadla bez spolehlivého upevnění a uzemnění. V tomto případě se připojení elektrického čerpadla provádí třižílovou sítí, která má zemnicí vodič. Elektrické čerpadlo nepředstavuje žádné nebezpečí úrazu elektrickým proudem z nabitého kondenzátoru ani v případě dotyku kolíků zástrčky za předpokladu, že je zástrčka minimálně 1 sekundu odpojena od sítě.
  • Aby se předešlo nehodám, doporučuje se získat potvrzení o správnosti provedení instalačních prací a připojeníelektrického čerpadla k elektrické síti u certifikované firmy. Instalace a připojení elektrického čerpadla se má provádět kvalifikovaným personálem.
  • Napájecí kabel nelze opravovat. Pokud je kabel poškozen, musíte čerpadlo vyřadit z provozu.
  • Opravu je nutné provést ve výrobním závodu nebo ve smluvním servisním centru.

Pro zapojení elektrického čerpadla do provozu je nutné provést následující:

  • Provést zapojení zásuvky do napájecí sítě.
  • Ujistit se že napájecí kabel je celý ( není mechanicky poškozen, výměna poškozeného napájecího kabelu se provádí jen prostřednictvím servisního centra).
  • Připojit elektrické čerpadlo s pomocí adapterů k tlakovému potrubí o minimálním průměru 3/4 palce
  • Ukotvit elektrické čerpadlo k otvorům v horním krytu čerpadla.
  • Ponořit elektrické čerpadlo do vody dle pokynů bod. 1 tohoto návodu a upevnit kabel nad vrtem , studní atd.

Zabraňte přístupu cizích těles, ostrých předmětu atd. do otvoru krytu dole u elektrického čerpadla, aby se zabránilo poškození gumové membrány.

Při spouštění elektrického čerpadla přidržujte kabel a potrubí, sledujte aby napájecí kabel byl volně visící. Při spouštění elektrického čerpadla, chraňte kabel před možným poškozením. Až spustíte elektrické čerpadlo do studny, musíte upevnit kabel a potrubí na povrchu takovým způsobem, aby se hmotnost potrubí a vody v něm nepřenášela na kabel a napájecí kabel, a aby při tom napájecí kabel nebyl napnutý.

POZOR!Kondenzátorovou skříňku a zásuvku musíte umístit pod přístřeškem nebo v místnosti, aby byla chráněná před možným výstřikem vody a také před atmosférickými srážkami.

Error